Ładowanie...

Przetwarzanie danych osobowych

Start / Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator danych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FPHU MDW Maciej Gruszczyński, ul. Kusocińskiego 3/36, 78-200 Białogard, NIP 6721386518 Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest: Maciej Gruszczyński – biuro@soldier-fun.pl

  2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.

  a) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • przygotowaniem oferty, negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy,
  • postępowaniem reklamacyjnym,
  • marketingowych, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,
  • dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z zawartą umową,
  • weryfikacji tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących lub wykonujących usługi na rzecz takiego podmiotu,
  • archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa,
  • przestrzegania przepisów prawa,
  • przekazywania niezbędnych informacji,
  • obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego.

  b) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
  • niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, udostępnienia danych kontrahentów na żądanie właściwych organów lub sądów , tzw. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami,
  • weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach,
  • weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących lub wykonujących usługi na rzecz takiego podmiotu np. kurierów lub osób przewożących gotówkę, osób odbierających towar etc.,
  • kontakt z kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów służących umożliwieniu kontaktu z kontrahentami,
  • przetwarzanie danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem,
  • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. Rodzaj danych.

  a) Administrator może przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
  • imię i nazwisko kontrahenta/ nazwa firmy,
  • adres, w tym adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  • dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu lub faxu,
  • PESEL,
  • stanowisko zajmowane przez Panią/Pana w ramach Państwa organizacji,
  • specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej),
  • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. REGON i NIP),
  • nr konta bankowego, Administrator może pozyskiwać również Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, bazy GUS, rejestr VAT UE, w celu weryfikacji informacji podanych przez kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

  4. Okres przechowywania danych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
  Tam, gdzie Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli Administrator otrzyma sprzeciw wobec takiego przetwarzania. ▪ Jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

  5. Odbiorcy danych osobowych.

  a) Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pani/Pana dane jeśli będzie to konieczne, aby realizować cele wymienione w punkcie 2 a), w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną.
  b) Administrator może przekazywać Pana/Pani dane:
  • osobom upoważnionym przez Administratora,
  • pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych: broker, spedytor, firma transportowa, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
  • innym odbiorcom danych, np. kurierom, dostawcom usług pocztowych, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych, wszelkim krajowym organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE lub sądom, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

  6. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych.

  Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Pani/Pana danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.
  Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

  7. Prawa przysługujące kontrahentom i korzystanie z nich.

  a) Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Jeśli uzna Pani/Pan, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o ich sprostowanie. Administrator niezwłocznie skoryguje takie informacje,
  b) Ponadto, ma Pani/Pan prawo do:
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem),
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
  • wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
  • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności. Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  c) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, Administrator danych osobowych FPHU MDW Maciej Gruszczyński